Antwerpse Parkings

Parkingreglement

Reglement Parking Arenberg

(hierna genoemd “Parking”)

Artikel 1 – Toepassingsgebied.

Dit reglement is van toepassing op alle personen (natuurlijke- en rechtspersonen) en voertuigen die gebruik maken van de parking, of de intentie hebben dit te doen.

Artikel 2 – Algemeenheden en aansprakelijkheden.

2.1. Het louter feit als gebruiker de parkeerinrichting vrijwillig binnen te komen om er te parkeren heeft tot gevolg dat de bepalingen van onderhavig reglement zonder enig voorbehoud worden aanvaard. Personen die zich op de parking bevinden, moeten zich eveneens houden aan dit reglement.
2.2.  Parking of de beheerder stelt uitsluitend parkeerplaatsen voor personenvoertuigen ter beschikking van de gebruikers. Parking of de beheerder  is in geen enkel opzicht te beschouwen als bewaarnemer van deze voertuigen, en neemt op geen enkele wijze een verplichting op zich wat betreft bewaking of toezicht. Zij is evenmin aansprakelijk voor daden van derden.
2.3. Parking of de beheerder wijst elke aansprakelijkheid af, in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook, voor alle schade ten gevolge van onder meer ongevallen, diefstal of beschadiging, brand, vandalisme, enz…, zelfs ten dele, die binnen haar inrichting kan ontstaan.

Artikel 3 – Toegang tot de parking

3.1. Toegang tot de parking is streng verboden voor iedereen die niet in het bezit is van een geldige parkeertitel (zie artikel 4) of die niet tot het verantwoordelijk personeel behoort.
De gebruiker mag de parking enkel in om er zijn voertuig te plaatsen of af te halen.
3.2. De toegang kan geweigerd worden aan een personenvoertuig dat niet op een gewone parkeerplaats kan geparkeerd worden om reden van zijn afmetingen of omdat het een voertuig met aanhangwagen betreft.
3.3. Voertuigen voorzien van een LPG installatie zijn niet toegelaten in de inrichting.
3.4. Personenvoertuigen voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden zijn niet toegelaten. De schade, berokkend door dergelijke voertuigen, zal worden doorgerekend aan de veroorzaker ervan.

Artikel 4 – Geldige parkeertitel

4.1. Onder geldige parkeertitel wordt begrepen de titel die recht geeft op het gebruiken van een parkeerplaats voor een bepaalde tijdsduur. Hieronder wordt onder meer de abonneekaart en het parkeerticket begrepen.
De toegang tot de inrichting is streng verboden voor iedereen die niet in het bezit is van een geldige parkeertitel of die niet tot het dienstpersoneel behoort.
De gebruiker die niet in het bezit is van een geldige abonneekaart die toegang geeft tot de parking, moet een ticket nemen aan de inrit van de inrichting.
Een abonneekaart wordt slechts als een geldige parkeertitel beschouwd wanneer hij tijdens de duur van het eraan verbonden parkeerabonnement wordt gebruikt door de persoon die het parkeerabonnement heeft aangekocht voor het parkeren van het personenvoertuig met een van de nummerplaten die werden vermeld bij aankoop van het parkeerabonnement. Het gebruik van een abonneekaart door enig ander persoon dan de abonneehouder of voor een voertuig met een andere nummerplaat dan die vermeld bij aankoop van het parkeerabonnement, is strikt verboden.
Ter bevordering van de veiligheid van de klanten, mag Parking of de Beheerder of zijn aangestelde aan iedere persoon die de inrichting binnenkomt of er zich in bevindt, vragen dat hij een identiteitsbewijs zou tonen evenals de documenten van de voertuigen die er binnen werden gebracht.
4.2. Bij verlies van het parkeerticket, beschadigd parkeerticket, of indien men geen geldige parkeertitel kan aantonen, zal het voertuig de inrichting slechts mogen verlaten na het betalen van de parkeervergoeding (berekend zoals hierna bepaald). Parking of de Beheerder kan indien hij het nodig acht om de band tussen de gebruiker en het voertuig vast te stellen , aan de gebruiker vragen,
- om het inschrijvingsbewijs en de sleutel van het voertuig te tonen
- om de identiteitskaart of het paspoort van de bestuurder te tonen;
4.3. De eigenaar van het personenvoertuig, de nummerplaathouder en de bestuurder zijn hoofdelijk en solidair aansprakelijk in geval van niet-naleving van de bepalingen van dit artikel. Zij kunnen naar keuze van Parking of de Beheerder of haar aangestelde worden aangesproken in betaling van de verschuldigde forfaitaire parkeervergoeding.
Elke op onrechtmatige manier gebruikte parkeertitel wordt in het controlesysteem opgeslagen. Misbruik van een parkeertitel wordt gerechtelijk vervolgd.

 Artikel 5 :  Tarieven en vergoedingen

De tarieven en de vergoedingen voor het gebruik van de parkinginrichting worden door Parking bepaald. De kostprijs dient betaald te worden middels de door Parking voorziene betaalmiddelen (betaalkaarten, creditcards, etc.). Parking of de Beheerder behoudt zich het recht voor andere betalingsmiddelen (zoals contante betaling in geld) te weigeren indien hij niet over de vereiste middelen tot inning van dergelijke andere betalingsmiddelen beschikt.
Indien de Beheerder nochtans andere betalingsmiddelen zou aanvaarden, kan hij een bijkomende vergoeding vragen los van het van toepassing zijnde tarief. De vergoeding wordt berekend in functie van de tijd van verblijf van het voertuig in de inrichting; ieder begonnen periode wordt als een volle periode geteld. De verschuldigde vergoedingen worden berekend op basis van de tarieven die aangebracht zijn in de parkinginrichting op het tijdstip van het inrijden.
Een gebruiker die geheel of gedeeltelijk vrijgesteld is van betaling van de parkeervergoeding, moet de formaliteiten vervullen waaraan zijn recht op vrijstelling onderworpen is.
Bij verlies van het parkeerticket, beschadiging die het parkeerticket onleesbaar maakt of bij gebrek aan een geldige parkeertitel zal de gebruiker de parkeervergoeding betalen berekend volgens tarief en volgens de parkeerduur, met als minimum het bedrag verschuldigd in geval van verlies van het ticket zoals vermeld op het geafficheerde tarief.

Artikel 6 – Verkeersregels geldend binnen de parkeerinrichting

6.1. Het verkeersreglement is van kracht op de parkeerinrichting. De gebruiker rijdt op de parkingterreinen mits inachtneming van dit reglement en dat steeds op eigen risico.
6.2. De gebruiker moet zich voegen naar de verkeerstekens en aanduidingen binnen de inrichting, evenals de eventuele mondelinge richtlijnen van het aanwezige parkingpersoneel, medegedeeld hetzij rechtstreeks hetzij via luidsprekers in de parkinginrichting.
6.3. De maximum toegelaten snelheid op de parking is 10 km per uur. Elk ongeval te wijten aan te hoge snelheid binnen de parkeerinrichting, brengt automatisch de volledige aansprakelijkheid van de bestuurder met zich mee, die zich niet aan deze snelheidslimiet houdt.

Artikel 7 – Gebruik van de parkeerinrichting

7.1. De gebruiker is verplicht zo spoedig mogelijk zijn voertuig te parkeren in de voorziene parkeerplaatsen, de voertuigen af te sluiten en na gebruik de parking zo spoedig mogelijk te verlaten.
7.2. Behalve het toegelaten voertuig mogen in de parkinginrichting of parkeerplaatsen geen andere voorwerpen zoals banden, kisten, verpakkingen, materialen en dergelijke worden geplaatst noch achtergelaten. Aanhangwagens zijn niet toegelaten.
7.3. Het is niet toegelaten herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerken aan een geparkeerd voertuig uit te voeren andere dan strikt noodzakelijk om het voertuig rijklaar te maken teneinde de terreinen te kunnen verlaten.

7.4. Sneeuw en ijs dient van het voertuig te worden verwijderd alvorens de parking binnen te rijden.
7.5. Het is niet toegelaten voertuigen te parkeren die niet van een officiële nummerplaat zijn voorzien.
7.6. Het is eveneens verboden de voertuigen zodanig te plaatsen dat de doorgangen worden belemmerd. Bij eventueel ongeval of defect moet de wagen onmiddellijk worden verplaatst om de vrije doorgang van het verkeer te verzekeren.

7.7. Het is verplicht zich zo goed mogelijk binnen de markeringen van de parkeerplaats te parkeren. Het innemen van 2 parkeerplaatsen door 1 voertuig is verboden.
7.8. Het is niet toegelaten personen en/of dieren in geparkeerde voertuigen achter te laten.
7.9. Er mogen geen waardevolle, gevaarlijke, schadelijke of hinderlijke voorwerpen in het voertuig achterblijven.
7.10. Het is verboden folders of andere publiciteit te verdelen/maken op de parkeerterreinen, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Parking of de Beheerder.

Artikel 8 – Vasthouden en vastzetten, verplaatsen en wegnemen van voertuigen

8.1. Bij ongeval of ongewilde immobilisatie van een personenvoertuig zal de gebruiker onmiddellijk het nodige doen opdat zijn voertuig geen enkele hinder zou vormen in de parkinginrichting.
8.2. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijke parkingpersoneel van Parking of van de Beheerder om, op kosten en risico van de gebruiker, zijn personenvoertuig te verplaatsen, te laten verplaatsen of te immobiliseren binnen of buiten de parkinginrichting, ingeval het voertuig:
-niet geparkeerd is binnen een aangeduide parkeerplaats;
-geparkeerd is op een gereserveerde plaats;
-onrechtmatig gebruik maakt van een parkeerplaats voor mindervaliden;
-het normale verkeer hindert;
-geen nummerplaat draagt die het mogelijk maakt de gebruiker of de eigenaar van het voertuig te identificeren en te contacteren;
-naar de redelijke mening van Parking of van de Beheerder een gevaar betekent voor personen en/of andermans zaken;
- betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen en zolang als nodig voor het doen van deze vaststelling;
-zonder betaling door de gebruiker, om welke reden ook, van de parkeergelden en/of vergoedingen die verschuldigd zijn, in de parking gestationeerd is.
-meer dan 1 maand in de parkinginrichting gelaten wordt zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Parking of van de Beheerder;
-de veiligheid of de noden van de normale werking van de parkinginrichting hindert;
In dergelijke gevallen zal Parking of de Beheerder het recht hebben het personenvoertuig te immobiliseren, bijvoorbeeld met een parkeer – of wielklem, en dit voor of na verplaatsing. De kosten voor verplaatsen en/of vastzetten zijn forfaitair vastgesteld op 190 (honderd negentig euro), BTW inbegrepen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

9.1. Op zowel contractuele als buitencontractuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Het parkingreglement, toekomstige wijzigingen inbegrepen, is ter beschikking in de parking.


Laatst aangepast op woensdag 1 januari 2014 om 00.00 uur